Top Button

การนัดหมายเพื่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า

หมายเหตุ:

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ สามารถให้ตัวแทนมายื่นเอกสารในการสมัครวีซ่าได้:

  • กรณีที่ผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้นที่ออกหลังวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556
  • กรณีที่ผู้สมัครมีอายุต่ำกว่า 12 ปี

หลังจากทำการนัดหมายแล้ว กรุณาอ่านวิธีการกรอกแบบฟอร์มคำร้องที่นี่

สำหรับกรุ๊ปใหญ่ที่เดินทางร่วมกัน (อย่างน้อย 10 คน) กรุณาติดต่อคอลเซ็นเตอร์โดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ +66 (02) 118 7015 หรือส่งอีเมล์ไปที่ info.swth@vfshelpline.com เพื่อทำนัดหมายการจองของคุณตามกำหนดเวลาที่ตกลงร่วมกัน